Wybierz język:

Pomoc publiczna

Polska w Unii Europejskiej oraz Fundusze UE 

Polska od 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej, co wiąże się z licznymi możliwościami pozyskania środków finansowych, również na działalność przedsiębiorstw. Istotną rolę w dystrybucji środków odgrywa Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który poprzez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) dofinansowuje liczne projekty, mające korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Istotną rolę w dystrybucji środków odgrywa Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który poprzez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) dofinansował wiele projektów, mających korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu, a obecnie wsparcie kontynuowane jest poprzez program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Więcej informacji:

www.wrpo.wielkopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.mfipr.gov.pl

Instytucje udzielające wsparcia w ramach funduszy unijnych

Środki unijne mogą być dla przedsiębiorców wyraźnym wsparciem ułatwiającym rozwój i osiąganie wyznaczonych celów. Jednak kluczem do absorbcji jest umiejętność odnalezienia się w gąszczu programów, z których skorzystać można realizując konkretne działania. W tym celu bardzo pomocne są funkcjonujące w Wielkopolsce Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne), które dokładnie doradzą z jakich źródeł
i programów wesprzeć można działania bieżące i na co zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowywania wniosku.

Kredyty, pożyczki, leasing – kolejne źródło finansowania

Kredyty i pożyczki należą do popularnych instrumentów finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstw. Chociaż obie formuły są do siebie zbliżone, to różnią się przede wszystkim źródłem pochodzenia oraz formą prawną związaną z ich udzielaniem i obsługą.

Kredyty, regulowane Prawem bankowym, można podzielić na m.in.:

  • kredyt obrotowy – przeznaczany na dofinansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
  • kredyt inwestycyjny – udzielany na sfinansowanie inwestycji,
  • kredyt hipoteczny – przeznaczany najczęściej na dofinansowanie działalności firmy, np. na zakup, remont, oraz modernizacje budynku.

Pożyczki, regulowane przepisami kodeksu cywilnego, mogą mieć charakter obrotowy (wspierający działalność bieżącą firmy) oraz inwestycyjny (mający na celu długofalowy rozwój przedsiębiorstwa). W Wielkopolsce dobrym źródłem pozyskania pożyczek jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju, Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, a także Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.warp.org.pl), której instrumenty finansowe, pochodzące ze środków własnych Agencji oraz Inicjatywy Komisji Europejskiej JEREMIE, wsparły już wiele przedsiębiorstw.

Inną formą wsparcia działań przedsiębiorców jest leasing. W ramach leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone raty leasingowe. W prawie polskim formułę tę reguluje kodeks cywilny. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje leasingu – leasing finansowy (kapitałowy) oraz leasing operacyjny (usługowy). Tego rodzaju produkt jest powszechnie dostępny w naszym regionie, oferowany przez specjalistyczne firmy i banki.

Źródła dalszych informacji: www.mf.gov.pl.

Pomoc publiczna

Prawo pomocy publicznej określa zasady udziału państwa w działalności przedsiębiorców. Pomoc państwowa może być kierowana do określonych sektorów, regionów czy podmiotów gospodarczych, jak również związana jest z realizacją określonych celów gospodarczych.

Do najbardziej typowych form pomocy państwa można zaliczyć:

  • dotacje pieniężne, rzeczowe, pożyczki i kredyty (np. udzielanie kredytów o niższym od rynkowego oprocentowaniu, gdzie różnicę pokrywa się ze środków państwa),
  • gwarancje i poręczenia Skarbu Państwa ze skutkami budżetowymi,
  • preferencje podatkowe (zwolnienia i ulgi podatkowe, redukcje stopy podatku, odroczenie terminu płatności lub umorzenia),
  • instrumenty kapitałowe (np. zakup akcji lub udziałów w kapitale przedsiębiorstwa ze środków państwa),
  • obniżenie opłat z tytułu należności na cele ochrony środowiska lub zamówień państwowych itp.

Państwa członkowskie UE mogą udzielać tego rodzaju pomocy publicznej w tych regionach, w których poziom życia jest niski lub w regionach, w których istnieje stan niedostatecznego zatrudnienia. O jej wysokości decyduje mapa pomocy regionalnej tworzona dla wszystkich regionów Unii Europejskiej. Całe terytorium Polski kwalifikuje się do otrzymywania tego rodzaju pomocy, jednak o różnej intensywności dla różnych regionów kraju. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej, obliczanej jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w tzw. ekwiwalencie dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi w Wielkopolsce od 15 do 25% w zależności od lokalizacji.

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorstwom (z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro), podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto dla małych oraz 10 punktów procentowych brutto dla średnich przedsiębiorstw w stosunku do maksymalnej intensywności dla województwa. Więcej informacji na stronach internetowych:

paih.gov.pl

www.mrit.gov.pl

www.parp.gov.pl

www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Translate »