Wybierz język:

Dane statystyczne

Dane statystyczne 

Ludność: 3 490 364 osób Powierzchnia: 29 826 km2 Stolica: Poznań (540 146 mieszkańców) Większe miasta: Kalisz, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski, Leszno, Gniezno Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 6 706,93 zł Liczba podmiotów gospodarczych – 502 614 Długoterminowy rating Wielkopolski: A- (Fitch) Stopa bezrobocia – 3,7 %.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Gospodarka

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów i podregionów w 2023 r.

Wielkopolska jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów kraju i charakteryzuje się wysoką koncentracją zaangażowanego kapitału zagranicznego. Sytuacja gospodarcza regionu stanowi konsekwencję równomiernego rozwoju przy znacznym stopniu uprzemysłowienia oraz wysokim poziomie technologicznym. Atrakcyjność inwestycyjną województwa potwierdzają kolejne duże inwestycje lokowane w regionie. Na ten efekt wpływ mają takie czynniki jak wysoki poziom specjalistycznego kształcenia na wielkopolskich uczelniach, a także liczba potencjalnych kooperantów i dostawców. W Wielkopolsce funkcjonują uczelnie wyższe, kształcące wykwalifikowanych pracowników.

W Poznaniu, będącym jednym z największych ośrodków akademickich w kraju, siedzibę ma 25 uczelni, spośród nich wymienić należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, w którym naukę pobiera blisko 40 tysięcy studentów, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny. W całej Wielkopolsce studiuje ponad 112 tysięcy studentów. Oprócz Poznania uczelnie wyższe znajdują się w Gnieźnie, Jarocinie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Poznańskie uczelnie oferują perspektywiczne kierunki, m.in. zarządzanie i inżynierię produkcji, informatykę czy bioinformatykę, ekonomię, finanse i rachunkowość, biotechnologię, neurobiologię, farmację, elektronikę i komunikację, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, inżynierię materiałową, inżynierię biomedyczną, towaroznawstwo oraz wiele innych.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku br. wyniosło 855,2 tys. osób i nie zmieniło się znacząco ani w stosunku do poprzedniego miesiąca, ani w porównaniu z październikiem ub. roku (przed rokiem notowano wzrost poziomu zatrudnienia tak w ujęciu miesięcznym – o 0,3%, jak i w skali roku – o 3,7%).

Poznańskie uczelnie oferują perspektywiczne kierunki, m.in. zarządzanie i inżynierię produkcji, informatykę czy bioinformatykę, ekonomię, finanse i rachunkowość, biotechnologię, neurobiologię, farmację, elektronikę i komunikację, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, inżynierię materiałową, inżynierię biomedyczną, towaroznawstwo oraz wiele innych.

Nakłady Inwestycyjne

Przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, objęte badaniem F01/I01 w okresie styczeń–wrzesień br., poniosły nakłady inwestycyjne w wysokości 14688,3 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 2,4% wyższe niż przed rokiem (w analogicznym okresie ub. roku w tej grupie podmiotów wzrost wyniósł 30,3%). Na roboty budowlano-montażowe przypadało 2501,3 mln zł, co stanowiło 17,0% nakładów ogółem (przed rokiem 17,2%). Nakłady na budynki i budowle w ciągu roku obniżyły się o 6,4%, a ich udział w ogólnej wartości inwestycji zmniejszył się o 3,6 p.proc. i wyniósł 37,3%. Kwota przeznaczona na zakupy wzrosła o 8,2%, przy czym nakłady na maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i wyposażenie były wyższe o 7,9%, natomiast inwestycje w środki transportu zwiększyły się o 9,9%. Udział zakupów w nakładach ogółem wzrósł o 3,3 p.proc. do 62,2% (przy czym w przypadku maszyn, urządzeń i narzędzi udział zwiększył się o 2,7 p.proc. do 52,6%, natomiast dla środków transportu zanotowano wzrost o 0,7 p.proc. do 9,7%).

Nakłady inwestycyjne (ceny bieżące; wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego)

 

W porównaniu z okresem styczeń-wrzesień ub. roku wzrost nakładów inwestycyjnych odnotowano m.in. w budownictwie (o 56,3%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 20,3%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 5,4%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 2,9%).

Spadek nakładów wystąpił m.in. w przedsiębiorstwach związanych z informacją i komunikacją (o 56,8%), transportem i gospodarką magazynową (o 26,1%), dostawą wody; gospodarowaniem ściekami i odpadami; rekultywacją (o 3,6%) oraz administrowaniem i działalnością wspierającą (o 0,7%). W okresie styczeń-wrzesień br. najwięcej inwestowały przedsiębiorstwa zajmujące się handlem; naprawą pojazdów samochodowych (39,3% całkowitej kwoty nakładów; w porównaniu z poprzednim rokiem wzrost udziału o 1,1 p.proc.), a także przetwórstwem przemysłowym (35,1%; wzrost o 0,1 p.proc.).

Stosunkowo dużo inwestowały również przedsiębiorstwa z sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (10,5%; wzrost o 1,6 p.proc.), transport i gospodarka magazynowa (4,1%; spadek o 1,5 p.proc.) oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (3,0%; spadek o 0,2 p.proc.). Na zakup używanych środków trwałych w okresie styczeń-wrzesień br. przedsiębiorstwa przeznaczyły łącznie 796,8 mln zł (o 33,9% mniej niż przed rokiem), z tego 69,8% na zakup gruntów.

Najwięcej takich inwestycji dokonano w sekcjach handel; naprawa pojazdów samochodowych (54,1% ogólnej kwoty nakładów na zakup używanych środków trwałych) oraz przetwórstwo przemysłowe (24,0%). W okresie styczeń-wrzesień br. w województwie wielkopolskim rozpoczęto 11456 nowych zadań inwestycyjnych, tj. o 25,2% więcej niż przed rokiem. Łączna wartość kosztorysowa tych inwestycji wyniosła 3717,9 mln zł i była o 14,8% mniejsza niż w analogicznym okresie ub. roku. Podobnie jak w poprzednich okresach, najwięcej inwestycji dotyczyło sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (8589 inwestycji, tj. 75,0% ogólnej liczby zadań, o wartości kosztorysowej stanowiącej 5,6% inwestycji nowo rozpoczynanych).

Największą wartość kosztorysową miały natomiast inwestycje przedsiębiorstw z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (58,8% wartości kosztorysowej wszystkich inwestycji nowo rozpoczynanych w województwie) oraz przetwórstwo przemysłowe (29,6%), przy czym ich udział w ogólnej liczbie zadań wynosił odpowiednio 13,6% i 9,0%.

Województwo Wielkopolskie odznacza się znacznym udziałem w krajowej produkcji w wielu rodzajach gałęzi przemysłu. Wśród największych firm inwestujących w Wielkopolsce znajdują się przedstawiciele m.in. następujących branż:

  • motoryzacyjnej (Volkswagen, Bridgestone, Solaris Bus&Coach, Inter Groclin),
  • spożywczej (Kompania Piwowarska, Imperial Tobbaco Polska, Dino, WrigleyPoland Sp. z o.o., Nestle),
  • logistycznej i transportowej (Amazon, Raben Group, Kuehne + Nagel),
  • elektronicznej (Samsung Electronics),
  • BPO/SSC (Arvato Services, Contact Center, Holicon, Franklin Templeton),
  • farmaceutycznej i kosmetycznej (GK GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Nivea),
  • lotniczej (Pratt&Whitney Kalisz Sp. z o.o.).

Wielkopolska kładzie silny nacisk na współpracę ośrodków naukowo-badawczych z biznesem. W Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030 zapisano, iż wsparcie sektora nauki powinno prowadzić  do realnego podwyższenia jakości prowadzonych badań naukowych, poszerzania obszarów badawczych odpowiadających rzeczywistym potrzebom gospodarki, a także do wytworzenia sprawnych mechanizmów współpracy z przedsiębiorstwami.

Województwo Wielkopolskie określiło własne priorytety gospodarcze i społeczne w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów, które dzięki wsparciu nauki i posiadanemu potencjałowi biznesowemu mogą generować produkty i usługi, a także rywalizować na rynkach międzynarodowych. W wyniku prac analitycznych i trwającego procesu przedsiębiorczego odkrywania zidentyfikowano 6 obszarów inteligentnych specjalizacji: Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra, Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Rozwój oparty na ICT, Nowoczesne technologie medyczne.

Poznań stanowi duży ośrodek usług BPO (Business Process Outsourcing) i SSC (Shared Services Centers). Jednocześnie sektorami priorytetowymi dla stolicy regionu jest produkcja zaawansowana technologicznie, badania i rozwój (B+R), działalność kongresowo-wystawiennicza oraz infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa. Większość  kapitału zagranicznego inwestowanego w Poznaniu pochodzi z Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Japonii i Szwecji, Hiszpanii, Holandii i RPA.

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Jedną z najważniejszych instytucji wspierających rozwój gospodarczy regionu i całego kraju są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Posiadając ok. 55% udziału w rynku targowym w Polsce są liderem polskiego przemysłu targowego, a także pierwszym organizatorem tego typu wydarzeń w Europie Środkowej. W roku 2017 w 57 wydarzeniach targowych organizowanych przez poznańskie Targi wzięło udział ponad 9 tys. wystawców, w tym ponad 1600 pochodzących z 59 krajów świata. Targi Poznańskie dysponują największą w Polsce infrastrukturą targową i konferencyjną. Grafika prezentuje niebo w okrągłym obiektywie

Położenie

Województwo Wielkopolskie położone jest w zachodnio-centralnej Polsce w dorzeczu rzeki Warta, na głównym europejskim szlaku wschód-zachód. Poznań, stolica regionu, leży w odległości 270 kilometrów od Berlina i blisko 310 kilometrów od Warszawy i skupia wokół siebie aglomerację o łącznej liczbie ok. 1 mln mieszkańców. Atutem miasta jest silna, stabilna, zróżnicowana gospodarka, oparta na przedsiębiorczości mieszkańców oraz dużych firmach polskich i zagranicznych.  Grafika przedstawiająca położenie Wielkopolski w Polsce

Rys historyczny i kulturowy

Wielkopolska stanowi kolebkę państwa polskiego. Pierwszymi stolicami kraju w X i XI wieku było Gniezno i Poznań. W XIX wieku Wielkopolska znalazła się pod panowaniem niemieckim, czego wpływy są widoczne w wielkopolskiej kulturze do dziś. Jednym z przejawów walki ludności polskiej o zachowanie tożsamości narodowej stała się tzw. praca organiczna, opierająca się na rozwoju gospodarczym i wspieraniu polskich przedsiębiorstw. Dzięki temu Wielkopolska stała się jednym z najlepiej rozwiniętych polskich regionów, a sami Wielkopolanie do dziś słyną z gospodarności i etosu pracy. Administracyjnie województwo podzielone jest na 35 powiatów i 226 gmin. Łącznie z Poznaniem w Wielkopolsce znajduje się 115 miast, w których mieszka 1 903 630 osób (54,7% populacji). Poznań, będący stolicą regionu, jest dużym ośrodkiem miejskim, w którym żyje blisko 540 000 osób i skupiającym wokół siebie aglomerację o łącznej liczbie ok. 1 mln mieszkańców. Województwo Wielkopolskie znajduje się w strefie umiarkowanego klimatu, łagodzonego oceanicznymi masami powietrza. Średnia roczna temperatura wynosi 8,2°C. Rzeźba terenu Województwa Wielkopolskiego została ukształtowana w trakcie dawnych zlodowaceń. W części północnej i środkowej, gdzie teren jest nizinny lub pofalowany znajdują się liczne jeziora, natomiast w części południowej występuje mniej urozmaicona rzeźba.

Transport

Usytuowanie Wielkopolski pozwoliło na utworzenie korzystnych krajowych i międzynarodowych połączeń transportowych. Przez region przebiega autostrada A2 łącząca Warszawę i Berlin. Stolica regionu posiada połączenia drogowe w standardzie autostrady, dróg ekspresowych i krajowych. Wielkopolska posiada dobrze rozwiniętą sieć kolejową o łącznej długości 1 878 km. Poza dużą ilością mniejszych i lokalnych linii wraz z bocznicami, przez region przebiegają trasy o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Stolica regionu ma bezpośrednie połączenia kolejowe z większością polskich miast wojewódzkich, a także Berlinem i Zagłębiem Ruhry. W Poznaniu znajduje się międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica (POZ) obsługujący rocznie ok. 2 milionów pasażerów. Lotnisko dysponuje nowoczesnymi terminalami pasażerskimi i cargo. Prowadzone są regularne połączenia lotnicze m.in. Warszawą, Barceloną, Frankfurtem, Kopenhagą, Londynem, Mediolanem, Monachium, Paryżem, Rzymem, Sztokholmem i Kijowem. Kolaż z map prezentujących trasy

Translate »