Wybierz język:

Tereny zabudowy usługowej i obsługi transportu w miejscowości Krążkowy

Informacje

Tereny zabudowy usługowej i obsługi transportu w miejscowości Krążkowy

Media

Nieruchomość nie posiada pełnego uzbrojenia technicznego. Sieci (energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna) przebiegają w pasie publicznej drogi powiatowej - ul. Dworcowej w Kępnie i wymagają doprowadzenia do granic nieruchomości. W pasie ul. Dworcowej w Kępnie, ale także w wschodniej części nieruchomości wzdłuż nasypu kolejowego przebiegają sieci uzbrojenia technicznego w postaci kolektora kanalizacji sanitarnej, deszczowej,sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej. Nieruchomość przecina naziemna sieć ciepłownicza z2cwD150 przebiegając działkę poprzecznie w ½ długości działki, a następnie biegnąc wzdłuż wschodniej granicy działki -obok nasypu kolejowego. Kolejnym przeszkodami w zagospodarowaniu działki to: 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn 110 mm (zachodnia część działki);
2. Kanalizacja deszczowa kdD 500 mm (zachodnia część działki);
3. Kanalizacja deszczowa k500 (północna część działki)
4. Kanalizacja deszczowa Dn250 (odwodnienie pasa drogowego ul. Dworcowej oraz terenu dworca kolejowego PKP) – północna część działki;
5. Wodociąg Dn80 mm (północna granica działki wzdłuż ul. Dworcowej);
6. Sieć telekomunikacyjna tA (północna granica działki wzdłuż ul. Dworcowej);
7. Sieć telekomunikacyjna tD (wschodnia granica działki wzdłuż nasypu kolejowego).


Odległość od

1) Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, której alternatywą ma być nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kepno-Ostrów Wlkp.

2) Droga krajowa-ekspresowa nr S8 relacji Wroclaw-Warszawa położona w odległości 11 km (węzeł Bralin), do której odległość docelowo zostanie zmniejszonana do 6 km na skutek budowy obwodnicy Kępna w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S11 (węzeł -Baranów oraz węzęł Krążkowy-Mianowice).W Kępnie przy ul. Dworcowej, w odległości około 2 km znajduje się dwupoziomowy dworzec kolejowy PKP S.A. krzyżujący odcinek linii kolejowej relacji Poznań -Kluczbork, a także Wieluń-Oleśnica. Bocznica kolejowa, w tym towarowa znajduje się w odległości 2 km przy dworcu kolejowym na ul. Towarowej i ul. Dworcowej w Kępnie. Międzynarodowy port lotniczy Wrocław-Strachowice im. M. Kopernika znajduje się w odległości 96 km.
Międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica im. H. Wieniawskiego znajduje się w odległości 181 km.
Międzynarodowy port lotniczy Kraków-Balice znajduje się w odległości 220 km.
Międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice znajduje się w odległości 148 km.
Wrocław – 75 km
Poznań – 160 km
Kalisz – 63 km
Opole – 88 km
Łódź – 128 km
Katowice - 145 km

Uszczegółowienie

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy granicy administracyjnej Kępna, w południowej części obrębu Krążkowy, na zachód od zabudowań wsi Krążkowy i na południe od zabudowań osiedla Hanulin aglomeracji miejskiej Kępno. Wschodnią granicę kompleksu wyznacza droga krajowa nr 11 (w granicach miasta ul. Poznańska), południową stanowi granica administracyjna Miasta Kępno, zachodnią tory kolejowe, natomiast granica północna jest słabo widoczna w terenie. Działki posiadają w miarę regularne kształty zbliżone do trapezów. Teren nieruchomości jest w miarę płaski, porośnięty trawą, chwastami oraz miejscowo zakrzaczeniem i zadrzewieniem bez wartości użytkowej. We wschodniej części działki nr 557/2, w pobliżu DK nr 11 znajdują się pozostałości po ogródkach działkowych, w tym nietrwale związanych z gruntem obiektach drewnianych (altanach). Przez południowo – wschodnią część kompleksu przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia wraz z kilkoma słupami. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezainwestowane grunty, a także przebiega droga krajowa nr 11 oraz nowo budowana trasa drogi ekspresowej S11 relacji Poznań -Katowice. Wjazd na nieruchomość zapewnia utwardzony zjazd na posesję o szerokości ok. 6 metrów.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mb02p-C_FKygFz9kXz8Av1zCWx21fWFU&ouid=0&ll=51.29424297106006%2C18.001795341318267&z=15

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

insp. Daniel Dyla, Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Kepnie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno


Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Tereny zabudowy usługowej i obsługi transportu w miejscowości Krążkowy Miejscowość: Krążkowy Powiat: kępiński
Gmina: Kępno Adres: ul. Poznańska Właściciel: Gmina Kępno
Typ działki: tereny zabudowy usługowej i obsługi transportu Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 2.4619 ha.
Cena: 3.000.000,00 zł Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Tereny zabudowy usługowej i usług obsługi transportu oznaczony symbolem C1U/UOT (Uchwała Nr XLII/249/2013 z dnia 2013-09-18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno – części I- Dz. Urz. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013-09-27, poz. 5355