Wybierz język:

Tereny zabudowy usług handlu oraz zabudowy usługowej przy ul. Polnej w Kępnie (obręb: Miasto Kępno, dz. 2053/1)

Informacje

Tereny zabudowy usług handlu oraz zabudowy usługowej przy ul. Polnej w Kępnie (obręb: Miasto Kępno, dz. 2053/1)

Media

Nieruchomość nie posiada pełnego uzbrojenia technicznego. Sieci (energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telefoniczna) przebiegają w pasie publicznej drogi powiatowej - ul. Dworcowej w Kępnie i wymagają doprowadzenia do granic nieruchomości. W pasie ul. Dworcowej w Kępnie, ale także w wschodniej części nieruchomości wzdłuż nasypu kolejowego przebiegają sieci uzbrojenia technicznego w postaci kolektora kanalizacji sanitarnej, deszczowej,sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej. Nieruchomość przecina naziemna sieć ciepłownicza z2cwD150 przebiegając działkę poprzecznie w ½ długości działki, a następnie biegnąc wzdłuż wschodniej granicy działki -obok nasypu kolejowego. Kolejnym przeszkodami w zagospodarowaniu działki to: 1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn 110 mm (zachodnia część działki);
2. Kanalizacja deszczowa kdD 500 mm (zachodnia część działki);
3. Kanalizacja deszczowa k500 (północna część działki)
4. Kanalizacja deszczowa Dn250 (odwodnienie pasa drogowego ul. Dworcowej oraz terenu dworca kolejowego PKP) – północna część działki;
5. Wodociąg Dn80 mm (północna granica działki wzdłuż ul. Dworcowej);
6. Sieć telekomunikacyjna tA (północna granica działki wzdłuż ul. Dworcowej);
7. Sieć telekomunikacyjna tD (wschodnia granica działki wzdłuż nasypu kolejowego).

Odległość od

1) Droga krajowa nr 11 relacji Poznań-Katowice położona w odległości około 530 m, której alternatywą ma być nowy odcinek drogi ekspresowej S11 relacji Kepno-Ostrów Wlkp. 2) Droga krajowa-ekspresowa nr S8 relacji Wroclaw-Warszawa położona w odległości 11 km (węzeł Bralin), do której odległość docelowo zostanie zmniejszonana do 4 km na skutek budowy obwodnicy Kępna w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S11 (węzeł -Baranów oraz węzęł Krążkowy-Mianowice).W Kępnie przy ul. Dworcowej, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się dwupoziomowy dworzec kolejowy PKP S.A. krzyżujący odcinek linii kolejowej relacji Poznań -Kluczbork, a także Wieluń-Oleśnica. Bocznica kolejowa, w tym towarowa znajduje się w odległości kilkuset metrów przy dworcu kolejowym na ul. Towarowej i ul. Dworcowej w Kępnie. Międzynarodowy port lotniczy Wrocław-Strachowice im. M. Kopernika znajduje się w odległości 96 km.
Międzynarodowy port lotniczy Poznań-Ławica im. H. Wieniawskiego znajduje się w odległości 181 km.
Międzynarodowy port lotniczy Kraków-Balice znajduje się w odległości 220 km.
Międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice znajduje się w odległości 148 km.
Wrocław – 75 km
Poznań – 160 km
Kalisz – 63 km
Opole – 88 km
Łódź – 128 km
Katowice - 145 km


Uszczegółowienie

Nieruchomość w centralnej części Miasta Kępno, bezpośrednio przy ul. Polnej. Południową granicę kompleksu wyznacza publiczna droga gminna ul. Polna, północną przebiegająca rzeka Niesób, natomiast wschodnią i zachodnią podobnie niezagospodarowane jeszcze nieruchomości. Działka posiadają w miarę regularne kształt zbliżone do rónwoległoboku. Teren nieruchomości jest w miarę płaski, porośnięty trawą, chwastami oraz miejscowo zakrzaczeniem i zadrzewieniem bez wartości użytkowej. Przez północną część kompleksu przebiega kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn 300 mm przecinając ją w trzech miejscach, a także kanalizacja sanitarna grawitacyjna Dn1000. Napowietrzna linia średniego napięcia (w południowej części przecina działkę w poprzek) wraz z pojedynczym słupemenergetycznym położonym w granicy z działką nr 1260/1. Dla linii średniego napięcia ustanowiona została strefa techniczna ograniczonego użytkowania (5 metrów po obu stronach od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej), Dodatkowo na nieruchomości na granicy z działką nr 2054/1 posadowiony został punkt osnowy geodezyjnej poziomej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz telekomunikacyjnej.
ieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz telekomunikacyjnej.
W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezainwestowane grunty,tereny usługowo-handlowe (market spożywczy SEDAL, drogeria ROSMANN, czy też targowisko miejskie."

"1) dz. 2053/1 o pow. 0,4286 ha:
R VI - 0.1838 ha
IV - 0.2448 ha
https://drive.google.com/open?id=1mb02p-C_FKygFz9kXz8Av1zCWx21fWFU&usp=sharing
Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

insp. Daniel Dyla, Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Kepnie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1, 63-600 Kępno


Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Tereny zabudowy usług handlu oraz zabudowy usługowej przy ul. Polnej w Kępnie (obręb: Miasto Kępno, dz. 2053/1) Miejscowość: Kępno Powiat: kępiński
Gmina: Kępno Adres: ul. Polna Właściciel: Gmina Kępno
Typ działki: Niezagospodarowana Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 0.4286 ha.
Cena: 650.000,00 zł Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Tereny zabudowy usług handlu oznaczony symbolem AA7UH oraz w częśći tereny zieleni izolacyjnej oznaczonej symbolem AA18ZI(Uchwała Nr XLII/249/2013 z dnia 2013-09-18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno – części I- Dz. Urz. Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013-09-27, poz. 5355
Translate »