Wybierz język:

Słupca ul. Sienkiewicza/Pyzderska

Informacje

Słupca ul. Sienkiewicza/Pyzderska

Media

Elektryczność - możliwość przyłączenia, odległość od granicy terenu 50 m
Gaz - możliwość przyłączenia, odległość od granicy terenu 500 m
Woda - możliwość przyłączenia, odległość od granicy terenu 300 m
Kanalizacja - możliwość przyłączenia, odległość od granicy terenu 600 m
Telekomunikacja - możliwość przyłączenia, odległość od granicy terenu 50 m

Odległość od

Droga dojazdowa do terenu - droga wojewódzka 20 m
Autostrada A2 - 4 km
Porty rzeczne i morskie:
-Poznań 70 km
-Bydgoszcz - 100 km
Kolej - Słupca 1 km
Bocznica kolejowa - Słupca 1 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe - Pozań - Ławica 72 km
Najbliższe miasto wojewódzkie - Poznań 72 km

Uszczegółowienie

Przez działki przechodzą inie niskiego i średniego napięcia (możliwość okablowania i puszczenia ziemią)
Możliwość powiększenia o sąsiednie działki o powierzchni 11,1766 ha - Łącznie – 15,9587 ha
Dla obszaru obiektów produkcyjnych, magazynów, teren budowy, oznaczony w zmianie planu obrazkowego symbol 1P / U należy określić:
1) w zakresie parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) budowy budynków produkcyjnych, magazynów, sklepów, obiektów usługowych, namiotów magazynowych, usług namiotowych, budowy garażu, concierge z uwzględnieniem lit. b,
b) udostępnienie stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
c) dopuszczenie budowy pieszego - jazdy o szerokości nie mniejszej niż 8,0 m,
d) dopuszczenie do wykonania małej architektury, infrastruktury technicznej, w tym stacji trafo, przepompowni ścieków,
e) powierzchnia zabudowy integralnej: nie więcej niż 65% zabudowy działki, ale nie mniej niż 0,1% zabudowy działki,
f) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 10% zabudowy działki,
g) wysokość budynku z zastrzeżeniem pkt h: nie więcej niż 20,0 m,
h) zezwolenie na powiększenie budynku o nie więcej niż jedną trzecią powierzchni zabudowy do wysokości 30,0m,
i) dopuszczenie lokalizacji kondygnacji podziemnych, z uwzględnieniem warunków - woda gruntowa,
j) geometria dachu, kąt nachylenia dachu: zwolnienie wszystkich rodzajów dachu,
k) zarządzenie realizacji pasa zieleni o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m, wskazanej w planie zmiany rysunku, bez zjazdów i dróg dojazdowych, pieszych i - jezdnych,
l) zlecenie realizacji krajobrazu pasów zieleni nie mniejszej niż 4,0 m, zgodnie z planem zmiany figury
m) dopuszczenie lokalizacji budynku w odległości 1,5 m od działek granicznych, bezpośrednio na terenie przygranicznym lub na granicy działek;
2) powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej, z zastrzeżeniem ust. 3:
a) nie mniej niż 2000,0m2, z zastrzeżeniem lit. b,
b) z wyjątkiem placów budowy pod lokalizację sieci i infrastruktury technicznej, pieszo-jezdnej, dla których zostaną ustalone minimalne wielkości nowo wydzielonej działki budowlanej;
3) ustalenia ust. 2 nie stosuje się do wydzielenia działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub dostosowania granic między sąsiednimi nieruchomościami;
4) regulamin świadczenia usług w zakresie transportu drogowego:
a) wyznaczyć drogę dojazdową sąsiadującą z terenem proponowanych tras pieszych - pieszych,
b) ustalenia lokalizacji miejsc postojowych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3, 4.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Joanna Kazibut, tel. 63 2772727 wew.233, fundusze@miasto.slupca.pl
Tomasz Parus, tel. 63 2772727 wew. 102, r-rolnictwa@miasto.slupca.pl

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: Słupca ul. Sienkiewicza/Pyzderska Miejscowość: Słupca Powiat: słupecki
Gmina: Słupca Adres: Sienkiewicza Właściciel: prywatni właściciele
Typ działki: tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i obiektów usługowych Greenfield/Brownfield: Greenfield Powierzchnia całkowita: 4.7821 ha.
Cena: 20 PLN/m2 Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak