Wybierz język:

dz. 418-7 Komorniki

Informacje

dz. 418-7 Komorniki

Media

pełne uzbrojenie terenu

Odległość od

w rejonie węzła Poznań – Komorniki, gdzie krzyżuje się autostrada A2 (obwodnica Poznania) z drogą krajową nr 5

Uszczegółowienie

przetarg w dn. 16.09.2020r., wadium do 11.09.2020r.

Załączniki:
Specjalna Strefa Ekonomiczna:

nie

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Wydział Gospodarowania Mieniem
tel. 61/8410 725

Informacje szczegółowe

Nazwa terenu: dz. 418-7 Komorniki Miejscowość: Komorniki Powiat: poznański
Gmina: Komorniki Adres: ul. Matowa Właściciel: Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Poznańskiego
Typ działki: AG Greenfield/Brownfield: greenfield Powierzchnia całkowita: 0.1207 ha.
Cena: 350.352,95 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa 95/100). Z uwagi na różne przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie działki, część ceny podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. 257.864,98 zł + należny podatek VAT w wysokości 23 % (59.308,95), natomiast część ceny podlega zwolnieniu z podatku VAT, tj. 33.179,02– zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 ze zm.). Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Tereny zieleni izolacyjnej - /2ZI/ (11,4% powierzchni działki) oraz częściowo pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - /1P/ (88,6% powierzchni działki)